ABCDE Colegiul Director al CNCD nu poate fi numit de biroul permanent
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Colegiul Director al CNCD nu poate fi numit de biroul permanent

Data: 25 Septembrie 2015

Către: Camera Deputaților

În atenția Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

În atenția Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 

                Ref. la: Pl-x nr. 501/2015Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Domnilor Preşedinţi,

Doamnelor şi Domnilor Senatori şi Deputaţi,

 

În contextul discutării în comisiile parlamentare a proiectului de lege pentru modificarea OG 137/2000, organizaţiile membre ale Coaliției anti-discriminare vă solicită pe această cale intervenția pentru a îmbunătăți și completa proiectul curent de modificare a OG 137/2000.

Salutăm pe această cale propunerile de amendamente îmbucurătoare în ceea ce priveşte includerea conceptului de discriminare prin asociere, prevedere necesară pentru a asigura armonizarea cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Considerăm ca fiind problematică și superfluă propunerea de introducere a conceptului de hărțuire psihologică, concept ce nu se regăsește în directivele europene și care nu aduce nimic față de forma curentă utilizată în OG 137/2000 prin definiția hărțuirii. Sugerăm renunțarea la această propunere care supra-legiferează și încarcă în mod inutil norma juridică având riscul de a genera confuzii pentru practicieni.

Propunerea de modificare a procedurii de selectare a membrilor Colegiului Director (Art. 24) prin luarea deciziei finale de către Birourile Permanente și nu de către plenul celor două camera ridică mari probleme în ceea ce privește deficitul democratic și substituirea mandatului plenului cu cel al Birourilor permanente și permite suspiciuni referitoare la transparența și caracterul meritocratic al deciziilor luate. Reamintim că instituții similar cum ar fi CNA sau CNSAS beneficiază de discutarea candidaților în plenul Parlamentului. O astfel de nominalizare ar putea aduce atingere cerinței de respectare a independenței CNCD, cerință ce decurge și din Principiile ONU pentru instituții cu rol în promovarea drepturilor omului. Cum în ultimii ani au existat îngrijorări în legătură cu posibila politizare și deprofesionalizare a Colegiului Director vă solicităm să susțineți renunțarea la această propunere.

Deși salutară, este problematică formula propusă de actualul proiect de lege în ceea ce privește armonizarea listei de criterii protejate împotriva discriminării. Vă atragem atenția că, în continuare, OG 137/2000 nu recunoaște criteriul dizabilitate în Art 5-8, 10,11,13,14. Într-adevăr, actualele inadvertențe legislative pot fi interpretate în mod greșit ca oferind protecție numai în baza anumitor criterii, cu excluderea unor criterii (dizabilitatea și vârsta). Se poate genera astfel o ierarhie a discriminării, aspect nepermis în dreptul comunitar sau în legislația națională. Deși practica CNCD până în acest moment a fost una de interpretare inclusivă și de aplicare a protecției împotriva discriminării în legătură cu totalitatea criteriilor protejate, o completare a actului normativ în acest sens este de dorit pentru o mai mare claritate dar și ca simbol. Soluția propusă de textul de lege nu este însă, din păcate suficient de clară. Considerăm că dezideratul de a asigura claritatea în ceea ce privește protecția garantată pentru totalitatea criteriilor protejate în legătură cu toate formele de discriminare și în totalitatea domeniilor acoperite de OG 137/2000 poate fi realizat prin introducerea unui Art.2(1) indice 1 care să prevadă: Criteriile prevăzute în Art.2(1) se aplică formelor de discriminare definite în Art. 2(2)-(7) și în domeniile listate de Art. 5-15. Această soluție ar fi de dorit și din punctul de vedere al tehnicii legislative, asigurând o mai mare claritate a textului.

Așa cum am subliniat și în trecut, în momentul modificării legislației în 2013, cadrul legislativ necesită completarea prin introducerea unor concepte care nu se regăsesc în acest moment în lege dar cu care CNCD, instanțele și grupurile vulnerabile cu care lucrăm se confruntă în practică.

Modificările propuse OG 137/2000 ar trebui să răspundă și următoarelor provocări identificate în ultimii ani ca puncte slabe ale legii:

1.       Includerea definiției segregării, pentru conformitatea cu standardele actuale așa cum rezultă ele din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și cu Art. 3 din Convenția ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială. A se vedea inclusiv Notificarea Ministerului Educației și Cercetării din Romania Nr. 29323/20.04.2004. Propunem introducerea după Art. 2(5) a formulei: constituie formă gravă de discriminare și se sancționează contravențional segregarea, având ca scop sau efect separarea persoanelor pe criteriul rasial sau etnic.

2.       Introducerea unei definiții după Art. 2(8) a acomodării rezonabile ca obligație de egalitate așa cum decurge ea din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Vă propunem următoarea formulare:  Reprezintă discriminare și se sancționează contravențional eșecul asigurării adaptării rezonabile constând din modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

3.       În Art. 26 alin. 1 trebuie incluse si formele noi definite (segregarea si neasigurarea adaptării rezonabile). 

4.       Introducerea criteriului identitate de gen ca criteriu protejat în lista criteriilor protejate împotriva discriminării în Art. 2(1). Prin identitate de gen se înţelege experiența conștientizată individual și profund psihologică a genului, care poate să corespundă sau nu cu sexul atribuit la naștere și include un simț personal al propriului corp și al altor expresii de gen, cum ar fi: hainele, discursul, gesturile etc. Reformulat Art. 2(1) ar avea următorul conținut: (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, identitate de gen,  orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

5.       În vederea soluționării corecte a cazurilor de discriminare intersecțională sugerăm reformularea Art. 2(6) ca "orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1), inclusiv discriminarea intersecțională constând din suprapunerea simultană a unor elemente identitare rezultând din diferitele criterii protejate constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale.”

6.       Recomandările, instrumente utilizate pro-activ de CNCD, necesită o mai clară definire în Art. 26 în forma unui nou aliniat. Ca  remedii adecvate pentru combaterea discriminării și educarea pentru egalitate ar putea fi adăugate ca sancțiuni dispuse de CNCD și alte remedii cum ar fi obligarea la realizarea de planuri de egalitate, organizarea de cursuri de managementul diversității, obligarea la adoptarea de regulamente interne care să includă principiul egalității și nediscriminării, inclusiv proceduri interne pentru sesizarea și gestionarea situațiilor de discriminare etc. Nerespectarea recomandărilor CNCD, nepublicarea rezumatului hotărârii conform Art. 26 alin 2. ar trebui sancționate prin lege, prin creșterea cuantumului amenzii aplicate prin modificarea Art. 26(4).

Ca organizații cu experiență îndelungată în acest domeniu și acoperind o arie largă de tipuri de expertiză, ne manifestăm pe această cale interesul în a participa la dezbaterea publică și a contribui la îmbunătățirea propunerii de act normativ.

 

Carolina Marin,                                                                                                         24.09.2015

Directoare executivă,

Asociația ACCEPT, organizație secretară a Coaliției anti-discriminare

 

 

 

 

Organizații membre: Asociaţia ACCEPT, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Asociația ActiveWatch, Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI), Centrul de Dezvoltare Curriculara şi Studii de Gen - FILIA, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), Institutul pentru Politici Publice (IPP), Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Liga Pro Europa.

 

Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.